1. Senarai transaksi akan dipaparkan di bahagian “Transaction”

2. Untuk melihat details klik pada butang “Details”